DESIGNDIALOGArkitektur som strävar efter en enkel, logisk och vacker planlösning där klarhet i form skapas med utgångspunkt i platsens förutsättningar, beställarens önskemål, människans behov och byggnadsteknik. 


DESIGNDIALOG, VÅRT ARBETSSÄTT

 

I tidig dialog med beställaren utförs funktions och verksamhetsanalyser. Med utgångspunkt från analyserna utvecklar vi kreativa lösningar och användbara layouter. Metoden är ett verktyg för att uppnå bästa långsiktiga resultat och kundnytta.

 

 ARKITEKTUR

 

Arkitektkontoret COLLSTE Arkitektur&Funktion utgår från platsens förutsättningar, kundens önskemål, människans behov och byggnadstekniken för att skapa en enkel och logisk planlösning med överblickbar struktur och klarhet i form. Det innebär en arkitektur med omsorg om ljusföring, rymd och val av material. Arbetet präglas av ett helhetstänkande med stadsgestaltning, hållbarhet och ekonomi som ledord. Tillsammans med kunden skapas förslaget, i designdialog.

 

KUNDER


Våra kunder är kommuner, regioner och landsting, företag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

Arkitektkontoret COLLSTE Arkitektur&Funktion arbetar med den lilla organisationens engagemang och effektivitet. Kunden har hela tiden direktkontakt med den ansvariga.

 

UPPDRAG


Uppdragen innefattar program och platsanalyser och vid behov även utredningar i tidiga skeden. Idé- och förslagsskisser, layouter, byggnadsprojektering och exteriöra färgsättningar. Min erfarenhet som tidigare bygglovsarkitekt ger särskild kompetens för arbete med stadsgestaltning, program, planutkast och bygglov.


Som äldreboendespecialist skriver jag program för kommuner för Vård- och omsorgsboenden med designdialog som verktyg. Jag föreläser vid konferenser om ”Framtidens boende för äldre” och för kommunala beslutsfattare och verksamhetsföreträdare om ”Reflektioner kring utformning av framtida vårdbostäder”. Jag deltar i seminarier för framtagande av kommuners nya kravspecifikation. 

 

SAMARBETSPARTNERS

 

Arkitektkontoret COLLSTE Arkitektur&Funktion samverkar i nätverk med kollegor och har kontinuerligt samarbete med kompletterande kompetenser.

 Gustav Adolfsgatan 13, Linköping

c/o Pretty Local


Babordsgatan 23, Stockholm


christina@collsteark.se    0706 894578

Villor, fritidshus och Attefallshus

Utbyggnad och exteriör

Färgsättning

Äldreboendespecialist

© Copyright COLLSTE Arkitektur&Funktion 2019. All Rights Reserved.